بازدید جناب آقای دکتر رضاییان زاده معاونت محترم تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور و هیئت همراه از کارخانجات داروسازی بایر افلاک مورخ 96/12/12

3

81